Помощник фармацевт

Специалност “помощник фармацевт”

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професията “Помощник фармацевт” е традиционна и същевременно уникална със своята научна и творческа характеристика. Това е професия, при която теоретичните знания и практическите умения са в постоянно взаимодействие. Помощник фармацевтът е здравен работник, който работи под ръководството на магистър-фармацевт, участва в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и носи лична, правна и материална отговорност.

Специалността “помощник фармацевт” винаги се е отличавала със своята атрактивност и повишен интерес от страна на младите хора, тъй като им позволява бърза професионална реализация и им дава реална възможност за развитие на частен бизнес.

Първите помощник фармацевти у нас започват да се подготвят още преди Освобождението през 1878 г. чрез чиракуване при тогавашните аптекари. Постепенно през годините  се формират и утвърждават изискванията към обучението и придобиваните умения и навици за практическа работа на бъдещите помощник фармацевти.

Понастоящем, образованието, което получават студентите от специалност “помощник фармацевт” в Медицински колеж ”Й. Филаретова” е висше, с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и професионална квалификация “помощник фармацевт”. Формата на обучение е редовна със срок на обучение три години. Обучението на студентите се извършва в продължение на пет семестъра по задължителни, свободно-избираеми и факултативни учебни дисциплини, които осигуряват фундаментална, специализирана и допълнителна подготовка. За усвояването на учебния материал от съществено значение са много добрите химически познания от второто ниво на обучение (средно образование). Освен това студентите провеждат практическа подготовка от І. до V. семестър в аптека и преддипломен стаж през VІ. семестър. Обучението завършва с полагане на три държавни изпита по: технология на лекарствата с биофармация, обобщен изпит по фармацевтична химия, фармакология на лекарствените продукти и фармакогнозия, и по социална фармация и фармацевтично законодателство.

Целта на обучението в специалност “помощник фармацевт” е осигуряване на задълбочена професионална подготовка, която е неотменна част от съвместната дейност на екипа магистър-фармацевт – помощник-фармацевт при организиране и планиране на лекарствоснабдяването, отпускането на лекарствени средства, научно-изследователската дейност в областта на разработване, внедряване и клинично изпитване на нови лекарствени препарати.

Спецификата и целите на специалността дават възможност за реализация в аптеки, болнични аптеки и билкови аптеки, дистрибуторски фирми, галеново-фасовъчни лаборатории, заводски лаборатории, научно-изследователски институти, изпълнителната агенция за лекарствата и др. Повишеният интерес към специалността в значителна степен се дължи на реалната възможност за развитие на частен бизнес: в населени места с население до 5000 жители помощник фармацевтите имат право да откриват аптеки и да ги ръководят; също така имат право да откриват собствени дрогерии и да работят в същите.

С основание може да се твърди, че във Медицински колеж “Й.Филаретова” се подготвят специалисти в съответствие с постиженията на фармацевтичната наука и практика, годни за професионална реализация в страната и в чужбина.