Парамедик

СПЕЦИАЛНОСТ „ПАРАМЕДИК”

 

Обучението на парамедици в Медицински колеж осигурява придобиване на професионални компетенции за качествено здравно обслужване при неотложни и спешни състояния, изискващи прилагането на животоспасяващи мероприятия и поддържане на основните жизнени функции на пациента по време транспортирането му до лечебно заведение.

Обучението се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - индивидуално и групово в клиничните бази на лечебни заведения, в центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, като се използва цялото налично оборудване.

Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели от Медицински университет и медицински специалисти с богат практически опит и научна подготовка.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена с терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ.