Политика за защита на личните данни

1.    Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ като звено към него, е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена; копие на лична карта;  Постоянно местожителство; Телефон,  Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството

2.    Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги, базирани на законосъобразно обработване:

·        Провеждане на учебна дейност

·        Провеждане на изпити

·        Научна дейност

·        Международен обмен

·        Провеждане на практики, стажове

·        Публикуване на резултати от изпити на интернет страницата на Университета / Колежа

·        Отпускане на стипендии

·        Посещение на библиотеката на Университета / Колежа

·        Издаване на уверения, справки и удостоверения

·        Издаване на дипломи и Европейско дипломно приложение

·        Настаняване в общежитие

3.    Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, звено от МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, намиращ се в България, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на Ректората и другите ни подразделения.

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:

·        Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството,  съдебни органи и вещи лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС, Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и други), доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни

·        ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на МУ-София

·        Чуждестранни образователни институции

·        Куриерски организации, туроператори

·        Медицински заведения

·        Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на МУ-София на външни и вътрешни стандарти и изисквания;

·        Други трети лица по силата на нормативно изискване

Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

4.    Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и в съответствие с Политиката за съхранение на данни, задържането няма да надвишава периодите, посочени в актуалната версия на Номенклатурата на делата със срокове на съхраняване на МУ-СОФИЯ, утвърдена от Ректора и Държавен Архив-София. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5.    Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които МУ-София, респ. МК държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорника по Защита на Данните на dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни. Нашето Длъжностно лице ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: kzld@cpdp.bg

Информационни материали